Product Safety Management

Szkolenie z analizy zagrożeń i oceny ryzyka (HARA) dla opakowań do żywności

Szkolenie z analizy zagrożeń i oceny ryzyka (HARA) oparte jest na standardach BRC dla opakowań do żywności. W trakcie kursu delegaci będą mieli okazję poznać podstawy i metodyki prawne dotyczące analizy i oceny zagrożeń, a także zrozumieć kluczowe zagadnienia związane z zapewnianiem bezpieczeństwa opakowań w szczególności dla żywności oraz produktów wrażliwych na higienę.

Czym jest HARA?

HARA, czyli Analiza Zagrożeń i Ocena Ryzyka zawiera w sobie kluczowe informacje na temat opracowywania pełnych opisów działań dotyczących bezpieczeństwa, jakości i integralności produktu oraz procesów w firmie. Badanie zagrożeń powinno odbywać się co najmniej raz w roku. Przeprowadzają je wykwalifikowane zespoły ds. analizy zagrożeń i oceny ryzyka, które następnie opracowują i wdrażają środki niezbędne do zapobiegania zagrożeniom. Na podstawie szczegółowej analizy wyznaczana jest ilość punktów dla danego podmiotu gospodarczego.

Global Standard for Packaging and Packaging Materials: Skuteczna analiza zagrożeń i analiza ryzyka (HARA)

SZKOLENIE JEST SKIEROWANE DO:

 • personelu operacyjnego, jakościowego oraz technicznego odpowiedzialnego za produkcję opakowań,
 • konsultantów,
 • nowych auditorów standardu BRCGS dla opakowań i materiałów opakowaniowych nieposiadających kwalifikacji w zakresie HACCP oraz dla BRCGS Professionals,
 • Kierowników jakości i innych członków zespołu bezpieczeństwa i zarządzania jakością produktów w zakładach produkcyjnych,
 • Uczestników zainteresowanych wprowadzeniem w wymagania BRCGS, systemów jakości, podstaw HARA i innych kluczowych elementów w zarządzaniu systemami opartymi na ryzyku.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie:

 • zrozumieć wymagania standardu BRCGS dotyczące opakowań i materiałów opakowaniowych, wymagających analizy zagrożeń i ryzyka,
 • zrozumieć podstawy HARA,
 • ustanowić i wdrożyć skuteczny plan analizy zagrożeń i ryzyka.

Materiały: Skuteczna analiza zagrożeń i analiza ryzyka (HARA)

CZAS TRWANIA: 2 dni.

SZKOLENIE JEST ZAKOŃCZONE EGZAMINEM 25 - pytań; 60% punktów oznacza zaliczenie.

Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Controls (HARPC)

CZAS TRWANIA: 2 dni

SZKOLENIE JEST SKIEROWANE DO:

Personelu operacyjnego, jakościowego, technicznego odpowiedzialnego za opracowanie i bieżące zarządzanie planem HARPC oraz BRCGS Professionals.

 

SZKOLENIE JEST ZAKOŃCZONE EGZAMINEM: 25 pytań; 60% punktów oznacza zaliczenie.

KLUCZOWE CELE SZKOLENIA:

Szkolenie obejmie podobieństwa i różnice między wymaganiami standardu BRCGS dla bezpieczeństwa żywności, a wymaganiami kontroli zapobiegawczej ustawy Food Safety Modernization Act (FSMA).

Szkolenie HARPC BRCGS nie zastępuje szkolenia wymaganego przez Food and Drug Administration’s (FDA) Preventive Controls.

HARPC obejmuje znacznie więcej wymagań w zakresie oceny i kontroli niż Plan HACCP.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie:

 • Opisać, w jaki sposób Standard BRCGS, dotyczący bezpieczeństwa żywności, jest zgodny z wymaganiami FSMA - dotyczącymi kontroli zapobiegawczych,
 • Wyjaśnić standardy BRCGS i wymagania HARPC w zakresie rozwoju i zarządzania żywnością i planem bezpieczeństwa żywności,
 • Dostosować system zarządzania bezpieczeństwem żywności BRCGS (FSMS) tak, aby spełniał wymagania kontroli zapobiegawczych,
 • Przeprowadzić przegląd typowych niezgodności związanych z HACCP i HARPC stwierdzonych podczas audytów BRCGS.

Auditor wewnętrzny

CZAS TRWANIA: 2 dni

SZKOLENIE JEST SKIEROWANE DO:

Personelu operacyjnego, jakościowego, technicznego odpowiedzialnego za zarządzanie auditami wewnętrznymi oraz BRCGS Professionals.

SZKOLENIE JEST ZAKOŃCZONE ZALICZENIEM. Polega na wykonaniu auditu w miejscu pracy - 50% oraz na udziale w szkoleniu = 50%; 75% punktów za całość oznacza zaliczenie.

KLUCZOWE CELE SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do przeprowadzenia auditów wewnętrznych i przygotowania firmy do auditów zewnętrznych. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów i dyskusji oraz prezentacji i studium przypadku. Podczas omawiania ćwiczeń, uczestnicy na bieżąco otrzymują informacje zwrotne i wsparcie, które pozwolą na przeprowadzenie auditu we własnym miejscu pracy.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie:

 • zrozumieć role i obowiązki auditorów,
 • zaplanować i przeprowadzić audit wewnętrzny,
 • posiadać umiejętności, jak pisać zwięzłe, dokładne i oparte na faktach raporty z auditu,
 • podjąć działania po audicie.

Analiza źródłowa przyczyn

CZAS TRWANIA: 1 dzień.

SZKOLENIE JEST SKIEROWANE DO:

Konsultantów, auditorów, personelu zarządzającego jakością i bezpieczeństwem w produkcji, dystrybucji i sprzedaży detalicznej oraz BRCGS Professionals.

SZKOLENIE JEST ZAKOŃCZONE ZALICZENIEM zadania z analizy źródłowej przyczyn; 75% punktów oznacza zaliczenie.

KLUCZOWE CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom dokładnego zrozumienia zagadnienia analizy źródłowej przyczyn (RCA) niezgodności, poznanie znaczenie RCA, a także nabycie umiejętności, które pozwolą na kompetentne wykonywanie RCA. Jest to szczególnie pomocne przy wdrażaniu niektórych wymagań w standardach BRCGS.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie:

 • definiować przyczyny analizy źródłowej (RCA),
 • zrozumieć różnicę między objawami, a RCA,
 • zrozumieć rolę i znaczenie RCA zgodnie ze standardami BRCGS,
 • poznać niektóre popularne metody przeprowadzania RCA,
 • być w stanie przeprowadzić RCA i skutecznie go udokumentować.

Szkolenie z walidacji i weryfikacji

CZAS TRWANIA: 1 dzień

SZKOLENIE JEST SKIEROWANE DO:

Konsultantów, auditorów, personelu zarządzającego jakością i bezpieczeństwem w produkcji, dystrybucji i sprzedaży detalicznej oraz BRCGS Professionals.

SZKOLENIE JEST ZAKOŃCZONE ZALICZENIEM pracy w zakresie walidacji & weryfikacji; 75% punktów oznacza zaliczenie.

KLUCZOWE CELE SZKOLENIA:

Szkolenie zapewni uczestnikom dogłębne zrozumienie zagadnienia walidacji i weryfikacji. Delegaci poznają poziom szczegółowości wymagany dla każdego procesu i są w stanie korzystać z walidacji i weryfikacji w praktyce. Jest to szczególnie pomocne przy wdrażaniu niektórych wymagań w standardach BRCGS.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie:

 • rozumieć definicje walidacji i weryfikacji,
 • rozumieć poziom szczegółowości wymagany dla każdego procesu,
 • stosować walidację i weryfikację w praktyce,
 • ocenić, w jaki sposób walidacja i weryfikacja odnoszą się do zgodności ze standardem.

Ocena ryzyka

Szkolenie z oceny ryzyka ma na celu przybliżenie uczestnikom zagadnień z tej dziedziny i umożliwienie im stosowania różnych modeli oceny ryzyka podczas pracy. Jest to szczególnie przydatne podczas wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem produktów oraz podczas wdrażania wymagań standardów BRCGS.

Po zakończeniu szkolenia z oceny ryzyka uczestnicy będą w stanie:

 • zrozumieć terminologię oceny ryzyka,
 • wybierać i stosować różne modele oceny ryzyka dla procesów na miejscu,
 • rozumieć, czego oczekuje BRCGS od dokładnej oceny ryzyka.

CZAS TRWANIA: 1 dzień.

SZKOLENIE JEST SKIEROWANE DO:

 • konsultantów,
 • auditorów,
 • personelu jakościowego,
 • personelu technicznego,
 • BRCGS Professionals.

SZKOLENIE JEST ZAKOŃCZONE ZALICZENIEM, które polega na wykonaniu zadania z oceny ryzyka; 75% punktów oznacza zaliczenie.

Ocena narażenia żywności na zafałszowania Food Fraud

Szkolenie z zafałszowania żywności ma na celu zapewnienie producentom dogłębnego i praktycznego zrozumienia narzędzi i technik oceny narażenia na zagrożenia związane z zafałszowaniem żywności. Ponadto uczestnicy szkolenia dowiedzą się, w jaki sposób można je zastosować w praktyczny sposób.

Wiedza poznana podczas szkolenia z zafałszowania żywności ułatwi uczestnikom szkolenia stosowanie technik w celu lepszej identyfikacji i ograniczania ryzyka związanego z surowcami w łańcuchu dostaw. Jest to szczególnie przydatne przy wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem produktów i wymagań standardów BRCGS.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • rozumieć wymagania oceny narażenia w standardach BRCGS,
 • rozumieć pojęcie  „zafałszowania żywności”,
 • identyfikować różnicę między oceną narażenia, krytycznym punktem kontroli analizy zagrożeń i obroną żywności,
 • ocenić surowce najbardziej narażone na zafałszowanie.

Szkolenie skierowane jest do:

 • personelu odpowiedzialnego za zaopatrzenie i zakupy,
 • konsultantów,
 • auditorów,
 • personelu zarządzającego jakością i bezpieczeństwem w produkcji, dystrybucji i sprzedaży detalicznej,
 • BRCGS Professionals.

Szkolenie kończy zaliczeniem-zadaniem, które każdy z uczestników musi wykonać w swoim miejscu pracy; 75% punktów oznacza zaliczenie.

CZAS TRWANIA: 1 dzień

Szkolenie z monitorowania środowiskowego

CZAS TRWANIA: 1 dzień.

SZKOLENIE JEST SKIEROWANE DO:

Audytorów, konsultantów oraz personelu technicznego, zarządzającego jakością i bezpieczeństwem żywności oraz produkcji opakowań

SZKOLENIE JEST ZAKOŃCZONE ZALICZENIEM zadania pracy w zakładzie; 75% punktów oznacza zaliczenie.

KLUCZOWE CELE SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu zapewnienie uczestnikom zrozumienia kluczowych elementów programu monitorowania środowiska Uczestnicy będą w stanie identyfikować potencjalne zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji i obszarach otwartych produktów.

Delegaci będą w stanie wskazać i zastosować różne metody pobierania próbek i kluczowe elementy procedury działań korygujących. Jest to szczególnie przydatne przy wdrażaniu programu monitorowania środowiskowego opartego na wymaganiach BRC Global Standard for Food Safety wydanie 8 lub BRC Global Standard for Packaging Materials, wydanie 6 oraz najlepszych praktyk branżowych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie:

 • zrozumieć wymagania standardu i kluczowe elementy programu monitorowania środowiska, opisać właściwe organizmy docelowe, ustanowić limity kontrolne, wyjaśnić odpowiednie działania korygujące, walidację i weryfikację programu,
 • opisać odpowiednie organizmy docelowe i określić odpowiednie miejsca pobierania próbek,
 • wyjaśnić różne metody pobierania próbek,
 • wyjaśnić odpowiednie działania korygujące w przypadku awarii monitorowania środowiska, opracować program monitorowania środowiskowego w oparciu o wymagania standardu i najlepsze praktyki branżowe.
Zapisz się na szkolenie