BRC Global Standard Food Safety

BRC GLOBAL STANDARD FOOD SAFETY - WYDANIE 8 DO 9  - SZKOLENIE ZMIENIAJĄCE DLA AUDITORÓW

CZAS TRWANIA: 2 dni

KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ: Personel zarządzający programami certyfikacji w jednostkach certyfikujących, recenzenci techniczni raportów z auditów, obecni auditorzy BRCGS Global Standard Food Safety wydanie 8, konsultanci, personel zakładów produkcyjnych pragnący lepiej zrozumieć wymagania standardu

OCENA: egzamin dla auditorów jednostek certyfikujących z wydania 8 do 9 - 50 pytań; wynik egzaminu 75%

OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie umożliwia uczestnikom omówienie zmian z Global Standard Food Safety Issue 8 do 9 i wzmocnienie zrozumienia ogólnych zasad wymagań normy. Uczestnicy powinni również podnieść kompetencje w zakresie oceny zgodności z wymaganiami Standardu, w tym klauzul fundamentalnych, deklaracji celu, sposobu przeprowadzenia auditu BRCGS, planowania auditu i raportowania auditu.

Aktywne uczenie się będzie wykorzystywane przez całe szkolenie z wykorzystaniem działań opartych na studium przypadku, aby zachęcić do krytycznego myślenia i pomóc wyjaśnić, w jaki sposób auditorzy będą przeprowadzać audity zgodnie ze Standardem.

W ramach przygotowań do szkolenia uczestnicy muszą przeczytać i przejrzeć kopię Standardu, w tym glosariusz, który umożliwia zrozumienie ogólnych zasad wymagań Standardu. Uczestnicy powinni również poprawić kompetencje w zakresie oceny zgodności z wymaganiami Standardu, w tym podstawową wiedzę na temat klauzul Global Standard Food Safety Issue 8 i zakłada się, że uczestnicy już spełnili kryteria szkolenia auditorów.

KLUCZOWE CELE SZKOLENIA

 • Zapoznanie ze zmianami dotyczącymi wydania 9, w tym zmian w istniejących klauzulach, nowych wymaganiach
 • Ocena zgodność z wymaganiami normy i wyjaśnienie, w jaki sposób można wykazać zgodność w celu utrzymania bezpieczeństwa, jakości, legalności i autentyczności żywności
 • Zapoznanie ze zmianami w protokole standardu
 • Przedstawienie wymagań w zakresie prowadzenia auditu oraz raportowania w spójny sposób

 

certyfikat

GLOBAL STANDARD FOOD SAFETY WYDANIE 8 DO 9 – ZMIANY DLA PRODUCENTÓW

CZAS TRWANIA: 1 dzień

KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ:

Pracownicy certyfikowanych zakładów do wydania 8, kierownicy techniczni i zarządzający jakością oraz ich zespoły / eksperci BRCGS

OCENA: egzamin (opcjonalnie) 25 pytań, wynik 60%

OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie omawia zmiany w Globalnym Standardzie Bezpieczeństwa Żywności wydanie 9 i wzmacnia zrozumienie ogólnych zasad wymagań Standardu do stosowania w zakładzie. Omówione są działania, które rozwijają kulturę zachowania zgodności i dokonają przeglądu tego, czego oczekuje się podczas procesu certyfikacji, w tym działań niezbędnych przed, w trakcie i po audicie.

Aktywne uczenie się będzie wykorzystywane przez całe szkolenie z wykorzystaniem działań opartych na studiach przypadków, aby zachęcić do krytycznego myślenia i pomóc wyjaśnić, w jaki sposób zakłady będą wdrażać Standard. W ramach przygotowań do szkolenia, uczestnicy muszą przeczytać i przejrzeć kopię Standardu, w tym glosariusz, który jest dostępny do bezpłatnego pobrania ze strony BRCGS, oprócz dostarczonych materiałów przed kursem.

Zaleca się, aby uczestnicy musieli posiadać praktyczną wiedzę na temat Globalnego Standardu Bezpieczeństwa Żywności, wydanie 8 i HACCP.

KLUCZOWE CELE NAUCZANIA

 • Wyjaśnienie, co jest wymagane, aby spełnić wymagania Standardu
 • Identyfikacja i wyjaśnienie zmian w Standardzie z wydania 9
 • Przygotowanie do auditu zgodnie ze Standardem
 • Omówienie dostępnych narzędzi i zasobów w celu zapewnienia zgodności i wsparcia ze strony BRCGS

 

 

BRC GLOBAL STANDARD FOOD SAFETY wydanie 9 - SZKOLENIE DLA PRODUCENTÓW

CZAS TRWANIA: 2 dni

KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ: Osoby zarządzające systemami bezpieczeństwa żywności i jakości w zakładach produkcyjnych oraz ich zespoły z branży produkcyjnej i handlu detalicznego, konsultanci, BRCGSGlobal Standards Professionals

OCENA: egzamin 25 pytań; wynik egzaminu 60%

OPIS SZKOLENIA: Szkolenie zostało zaprojektowane w celu umożliwienia uczestnikom pełnego zrozumienia wymagań Standardu oraz sposobu spełnienia tych wymagań. Uczestnicy zyskają również wiedzę na temat tego, czego się spodziewać podczas procesu certyfikacji i działań potrzebnych przed, w trakcie i po audicie.

KLUCZOWE CELE SZKOLENIA:

 • Omówienie szczegółowe wymagań Standardu
 • Wdrożenie prawidłowych procedur i praktyk w zakładzie produkującym żywność, tak aby spełnić wymagania normy
 • Zapoznanie ze zmianami w protokole standardu
 • Przygotowanie do skutecznego auditu Standardu
 • Dostęp do raportów z auditu na miejscu i BRC Directory

 

BRC GLOBAL STANDRAD FOOD SAFETY wydanie 9 – SZKOLENIE DLA AUDITORÓW

CZAS TRWANIA: 3 dni

KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ:

Osoby zarządzające systemami bezpieczeństwa żywności i jakości w zakładach produkcyjnych oraz ich zespoły z branży produkcyjnej i handlu detalicznego, auditorzy wewnętrzni, konsultanci, osoby zainteresowane kompetencjami auditora wiodącego, którzy posiadają kompetencje auditora wiodącego dla standardów ISO

OCENA: egzamin 50 pytań; wynik egzaminu 75%

OPIS SZKOLENIA: Szkolenie umożliwia uczestnikom rozwinięcie pełnego zrozumienia ogólnych zasad wymagań normy i zdobycie kompetencji do oceny zgodności z wymaganiami normy, w tym wymagań fundamentalnych oraz deklaracji celu, sposobu przeprowadzenia auditu BRCGS, planowania auditu i raportowanie auditu.

Aktywne uczenie się będzie wykorzystywane przez całe szkolenie z wykorzystaniem działań opartych na studiach przypadków, aby zachęcić do krytycznego myślenia i pomóc wyjaśnić, w jaki sposób auditorzy będą przeprowadzać audity zgodnie ze Standardem.

Uczestnicy muszą posiadać praktyczną wiedzę na temat systemów zarządzania jakością i auditu w odpowiednim sektorze produkcyjnym oraz ukończyć szkolenie w zakresie analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) trwające co najmniej dwa dni.

KLUCZOWE CELE SZKOLENIA:

 • Ocena zgodności z wymaganiami normy i wyjaśnienie, w jaki sposób można wykazać zgodność w celu utrzymania bezpieczeństwa, jakości, legalności i autentyczności żywności
 • Opisanie kroków koniecznych do przeprowadzenia auditu BRCGS, w tym przygotowanie, planowanie i raportowanie auditu
 • Wykorzystanie i wyjaśnienie dostępnych zasobów w celu zapewnienia zgodności i korzystnego wsparcia ze strony BRCGS

 

AUDITOR WIODĄCY Global Standard Food Safety wydanie 9 – SZKOLENIE DLA AUDITORÓW WIODĄCYCH

CZAS TRWANIA: 5 dni

KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ: Osoby zainteresowane kompetencjami auditora BRCGS i nieposiadające kwalifikacji Auditora Wiodącego, Menadżerowie Techniczni i personel (w tym ze sprzedaży detalicznej i produkcji), Kierownicy Jakości i personel, kierownicy Operacyjni, auditorzy wewnętrzni, konsultanci branżowi.

OCENA: egzamin 50 pytań; wynik egzaminu 75%

OPIS SZKOLENIA:  Szkolenie umożliwia uczestnikom dogłębne zrozumienie standardu pod względem protokołu, wymagań i skutecznego auditu. Uczestnicy zdobędą kompetencje do oceny zgodności z wymaganiami Standardu, w tym podstawowych klauzul, deklaracji celu, sposobu przeprowadzenia auditu BRCGS, planowania auditu i raportowania auditu. Omówione zostaną podstawy i techniki auditu, w tym umiejętności auditorskie wymagane dla auditorów programu Global Food Safety Initiative (GFSI).

Aktywne uczenie się będzie wykorzystywane przez cały kurs z wykorzystaniem działań opartych na studiach przypadków, aby zachęcić do krytycznego myślenia i pomóc wyjaśnić, w jaki sposób auditorzy przeprowadzający audit w stosunku do Standardu.

Uczestnicy muszą posiadać praktyczną wiedzę na temat systemów zarządzania jakością i auditu w odpowiednim sektorze produkcyjnym oraz ukończyć szkolenie w zakresie analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) trwający co najmniej dwa dni.

Pomyślne ukończenie tego szkoleniu, w tym egzamin, jest częścią szkolenia niezbędnego do uzyskania kompetencji auditora BRCGS. Kroki niezbędne do ukończenia szkolenia muszą być uzgodnione z jednostką certyfikującą zatwierdzoną przez BRCGS.

KLUCZOWE CELE SZKOLENIA:

 • Ocena zgodności z wymaganiami normy i wyjaśnienie, w jaki sposób można wykazać zgodność w celu utrzymania bezpieczeństwa, jakości, legalności i autentyczności żywności
 • Opisanie kroków koniecznych do przeprowadzenia auditu BRCGS, w tym przygotowanie, planowanie i raportowanie auditu
 • Wykorzystanie i wyjaśnienie dostępnych zasobów w celu zapewnienia zgodności i korzystnego wsparcia ze strony BRCGS

Zapraszamy również na nasze szkolenie BRC opakowania.

Zapisz się na szkolenie