Najważniejsze postanowienia Kodeksu Żywnościowego. Musisz to wiedzieć!

Możemy wyróżnić wiele międzynarodowych organizacji, które zajmują się problematyką dotyczącą bezpieczeństwa żywności, zdrowiem konsumentów, a także zapewnieniem uczciwych praktyk, jeżeli chodzi o handel żywnością. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć z pewnością Komisję Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO. Czym jest wspomniany kodeks, kogo dotyczy i jakie są jego najważniejsze założenia?

Kto zajmuje się Kodeksem Żywnościowym w Polsce i jakie są funkcje tej jednostki? 

Przestrzeganie kwestii dotyczących bezpieczeństwa żywności jest skomplikowane. W Polsce funkcję Punktu Kontaktowego Komisji Kodeksu Żywnościowego pełni Główny Inspektorat Jakości Handlowej i Artykułów Rolno-Spożywczych. Celem prac Komisji jest opracowywanie:

  • norm,
  • wytycznych,
  • kodeksów praktyki,
  • innych dokumentów zwanych potocznie Kodeksem Żywnościowym.

W omawianych dokumentach znajdują się standardy dotyczące jakości żywności i żywienia oraz standardy bezpieczeństwa. Zapisy są szczególnie ważne w kontekście międzynarodowego handlu żywnością.

Jakie są najważniejsze postanowienia Kodeksu Żywnościowego? 

Możemy wyróżnić szereg postanowień, które zostały ujęte w Kodeksie Żywnościowym. Do najważniejszych zaliczamy oczywiście ochronę zdrowia i interesów konsumentów. Oprócz tego znajdują się tam też kwestie regulujące zasady uczciwych praktyk w międzynarodowym handlu żywnością. Co więcej, Kodeks Żywnościowy zachęca też do współpracy pomiędzy rządowymi i pozarządowymi organizacjami, które zajmują się tworzeniem norm żywnościowych. Kolejną kwestią jest określenie priorytetów prac, a następnie inicjowanie i kierowanie przygotowaniem projektów norm za pomocą właściwych organizacji.

Następnie regionalne i światowe normy są opracowane i publikowane. Co ważne, dokumenty, które są sporządzane, podlegają okresowym przeglądom, które są niezbędne z uwagi na postępy naukowe i technologiczne. Możemy wyróżnić Komitety Ogólne i Regionalne, przy czym rola tych drugich jest niezwykle ważna, ponieważ muszą zwracać uwagę Komisji na aspekty, które mają szczególnie duże znaczenie dla regionu i pełnić funkcję koordynatora w odniesieniu do danego regionu czy innych funkcji, które zostały im powierzone przez Komisję Kodeksu Żywnościowego.