BRC Global Standard for Food Safety

BRC GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY - WYDANIE 7 DO 8  - SZKOLENIE ZMIENIAJĄCE DLA AUDITORÓW

CZAS TRWANIA: 2 dni

KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ: Personel zarządzający programami certyfikacji w jednostkach certyfikujących, recenzenci techniczni raportów z auditów, obecni auditorzy BRC Global Standard for Food Safety wydanie 7, konsultanci, personel zakładów produkcyjnych pragnący lepiej zrozumieć wymagania standardu

OCENA: egzamin dla auditorów jednostek certyfikujących z wydania 7 do 8 - 50 pytań; wynik egzaminu 75%

OPIS SZKOLENIA: Szkolenie dostarczy auditorom BRC Global Standard for Food Safety wydanie 7 szczegółowych informacji dotyczących zmian do standardu w wydaniu 8, a także przeglądu protokołu auditu i oczekiwań globalnych standardów BRC w celu zapewnienia skuteczności i spójności auditów w odniesieniu do Standardu.

KLUCZOWE CELE SZKOLENIA

 • Zapoznanie ze zmianami dotyczącymi wydania 8, w tym zmian w istniejących klauzulach, nowych wymaganiach i klauzulach dotyczących modułów dobrowolnych
 • Zapoznanie ze zmianami w protokole standardu
 • Przedstawienie wymagań w zakresie prowadzenia auditu oraz raportowania w spójny sposób

 

certyfikat

GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY WYDANIE 7 DO 8 – ZMIANY DLA PRODUCENTÓW

CZAS TRWANIA: 1 dzień

KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ:

Pracownicy certyfikowanych zakładów do wydania 7, Kierownicy techniczni i zarządzający jakością oraz ich zespoły / eksperci BRC Global Standards

OCENA: egzamin (opcjonalnie) 25 pytań, wynik  60%

PODSUMOWANIE KURSU: Szkolenie zapewni uczestnikom dogłębne zrozumienie zmian w zakresie wymagań w wydaniu 8 Standardu. Szkolenie zostało zaprojektowane w celu wyposażenia uczestników w umiejętności i wiedzę, aby z powodzeniem wdrożyć zmiany w standardzie na miejscu w zakładzie.

KLUCZOWE CELE NAUCZANIA

 • Zrozumienie zmian w zakresie wymagań wydania 8
 • Opisanie, jakie działania muszą być podjęte, aby wdrożyć nowe wymagania
 • Zapoznanie ze zmianami w protokole standardu
 • Pozyskanie umiejętności jak przygotować się do audytu certyfikacyjnego dla wydania 8

 

 

BRC GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY wydanie 8 - SZKOLENIE DLA PRODUCENTÓW

CZAS TRWANIA: 2 dni

KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ: Osoby zarządzające systemami bezpieczeństwa żywności i jakości w zakładach produkcyjnych  oraz ich zespoły z branży produkcyjnej i handlu detalicznego, konsultanci, BRC Global Standards  Professionals

OCENA: egzamin 25 pytań; wynik egzaminu 60%

OPIS SZKOLENIA: Szkolenie zostało zaprojektowane w celu umożliwienia uczestnikom pełnego zrozumienia wymagań Standardu oraz sposobu spełnienia tych wymagań. Uczestnicy zyskają również wiedzę na temat tego, czego się spodziewać podczas procesu certyfikacji i działań potrzebnych przed, w trakcie i po audicie.

KLUCZOWE CELE SZKOLENIA:

 • Omówienie szczegółowe wymagań Standardu
 • Wdrożenie prawidłowych procedur i praktyk w zakładzie produkującym żywność, tak aby spełnić wymagania normy
 • Zapoznanie ze zmianami w protokole standardu
 • Przygotowanie do skutecznego auditu Standardu
 • Dostęp do raportów z auditu na miejscu i BRC Directory

 

BRC GLOBAL STANDRAD FOR FOOD SAFETY wydanie 8 – SZKOLENIE DLA AUDITORÓW

CZAS TRWANIA: 3 dni

KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ:

Auditorzy  (posiadający  kompetencje auditora wiodącego),  którzy są zainteresowani prowadzeniem  auditów  BRC Global Standard for Food wydanie 8

Konsultanci

Technicy i menedżerowie jakości z zakładów produkcyjnych, którzy chcą lepiej zrozumieć proces auditu BRC

OCENA: egzamin 50 pytań; wynik egzaminu 75%

OPIS SZKOLENIA: Szkolenie zostało opracowane w celu umożliwienia delegatom pełnego zrozumienia ogólnych zasad dotyczących wymagań Standardu, w tym wymagań fundamentalnych i deklaracji celu oraz sposobu przeprowadzenia auditu BRC, w tym planowania i raportowania  auditu.

Delegaci muszą posiadać praktyczną wiedzę na temat systemów zarządzania jakością i auditu w odpowiednim sektorze produkcyjnym. Delegaci powinni również ukończyć kurs HACCP trwający co najmniej dwa dni.

KLUCZOWE CELE SZKOLENIA:

 • Omówienie schematu BRC Global Standards
 • Pełne zrozumienie wymagań Standardu
 • Umiejętność korzystania z protokołu auditu BRC
 • Wdrożenie skutecznych technik auditu i sporządzenie raportu z audytu
 • Opisanie monitorowania zgodności jednostek certyfikujących
 • Dostarczenie informacji o BRC Global Standards Directory

 

AUDITOR WIODĄCY Global Standard FOR Food Safety wydanie 8

CZAS TRWANIA: 5 dni

KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ: auditorzy jednostek certyfikujących lub nowi auditorzy ubiegający się o rejestrację, menedżerowie techniczni i zarządzający jakością, którzy chcą uzyskać dogłębną wiedzę na temat procesu audytu oraz wymaganych umiejętności, konsultanci

OCENA: egzamin dla auditora wiodącego - 50 pytań; wynik egzaminu 75%

OPIS SZKOLENIA:  Szkolenie 5-dniowe  pozwoli na dogłębne  zrozumienie  Standardu w zakresie protokołu, wymagań i sposobu prowadzenia skutecznego auditu. Delegaci zdobędą szczegółową wiedzę na temat interpretacji wymagań Standardu i dowiedzą się, jak przeprowadzić audit BRC, w tym efektywne planować, przeprowadzić i sporządzić raport z auditu.  Szkolenie zapewnia praktyczną znajomość technik auditowania oraz ich rozwój w celu uwzględniania umiejętności kompetencyjnych auditora wymaganych od auditorów systemu GFSI.

Delegaci muszą posiadać wcześniejszą praktyczną wiedzę na temat systemów zarządzania jakością i auditu w odpowiednim sektorze produkcyjnym oraz ukończyć kurs HACCP trwający co najmniej dwa dni.

Pomyślne ukończenie tego kursu, w tym egzaminu, stanowi część szkolenia niezbędnego do ubiegania się o status auditora BRC. Kroki niezbędne do ukończenia szkolenia muszą zostać uzgodnione z zatwierdzoną przez BRC jednostką certyfikującą.

KLUCZOWE CELE SZKOLENIA:

 • Opisanie ogólnego schematu BRC Global Standards
 • Zapoznanie z wymaganiami normy oraz wiedzą, w jaki sposób można wykazać zgodność
 • Umiejętność korzystania z protokołu auditu BRC
 • Wdrożenie efektywnych technik auditu
 • Wykazanie kompetencji auditora bezpieczeństwa żywności zdefiniowane przez GFSI
 • Uzyskanie umiejętności prawidłowego wypełnienia raportu z auditu
 • Przedstawienie monitorowania zgodności jednostek certyfikujących
 • Dostarczenie informacji o BRC Global Standards Directory

Zapraszamy również na nasze szkolenie BRC opakowania.

Zapisz się na szkolenie